От 1918 г. е прокаран „Закон за здравно осигуряване“ с цел оказване на безплатна медицинска помощ на лица, които не могат да си позволят лечение. През 1998 г. пък се въвежда задължителното здравно осигуряване.

Видове здравни осигуровки:

  • ЗадълЗдравни осигуровки – какво трябва да знаем?жителни – дават ви право на достъп до базов пакет от медицински услуги. Средствата за него се събират от НАП и се управляват и предоставят за ползване от НЗОК (Националната здравно осигурителна каса). Задължителните здравни осигуровки за в размер на 8%, които се изчисляват на базата на брутната работна заплата.
  • Доброволни – те са по желание и се осъществяват по два начина – като абонамент (при настъпване на записаните в договора здравно осигурителни случаи се осигурява достъп до пакет от медицински услуги и продукти, различни от тези в базовия паке) или като финансово обезпечение (възстановяване на разходи за здравно обслужване, съгласно здравноосигурителния договор). Задължително е сключването на договор с лицензирани за извършване на доброволното осигуряване дружества.

Здравно-осигурителните вноски биват управлявани от НЗОК и се използват за предоставяне на изцяло свободен достъп (или част от цената се изплаща от здравната каса) до определен пакет от здравни услуги на здравно осигурените лица. Така на здравно осигурените лица се полагат две безплатни пломби за годината, безплатен преглед при специалист, ако имате направление от личния лекар (това обаче е трудоемко, тъй като направленията са малко и GP-тата редовно отказват да дават направления под предтекст, че са само за спешни случаи).
Здравни осигуровки – какво трябва да знаем?
На здравно осигуряване подлежат всички български граждани, които не са граждани на друга държава, тези, които имат освен българско, и чуждо гражданство, но живеят постоянно на територията на България, както и чуждестранните граждани, постоянно пребиваващи в страната. Здравните осигуровки на работещите на трудов договор се внасят от работодателя , като част от процента за здравни осигуровки е за сметка на служителя, част е за сметка на работодателя. Ако сте самоосигуряващи се, процентът за здравно осигуряване е изцяло за ваша сметка (самоосигуряващите се лица са задължени са подават декларация образец 1 всеки месец и декларация номер 6 еднократно за годината в НАП). Що се отнася до студентите, които не са навършили 26 години и не са задочници, те биват осигурявани от държавата. Безработните пък трябва да плащат по 16.80 лв. Месечна здравна осигуровка. Често обаче стават грешки и редовно се получават пропуски в рамките на един или няколко месеца, когато липсва здравно осигуряване. Ето защо е важно редовно да проверявате непрекъснатостта на здравните си осигуровки. Според последните проучвания в България има около 1.5 млн. души без здравни осигуровки.
Здравни осигуровки – какво трябва да знаем?
При неплащане на здравни осигуровки повече от три месеца автоматично губите здравноосигурителните си права, което означава, че ще плащате на 100% всички здравни услуги, които ползвате. Пропуснатите здравноосигурителни вноски пък биват олихвявани (за момента обаче НАП не налага глоби за неплатени здравни осигуровки, но те нямат давност и си фигурират в регистрите на НАП). Дали сте здравно осигурени (и за кои месеци евентуално не сте) може да проверите в сайта на НАП чрез въвеждането на ЕГН.

Засега все още няма сведения дали ще има и какви ще са промените в здравното осигуряване за 2012 г.