В България има около 30 000 деца, които живеят в домове за сираци. На година броят на осиновените деца рядко достига 200. Какво трябва да направите, ако искате да увеличите тази бройка?

„Всяко дете ни напомня, че животът продължава”

Какво точно представлява тази процедура, къде да отидете, за да се задейства тя, и колко време ще ви отнеме? Това ни разказа Веселка Илиева , работила като експерт в Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика по въпросите свързани с осиновяване, разсиновяване, приемна грижа, превенция и реинтеграция, настаняване на деца в домове и кризисни центрове.

Искам да осиновя дете

Какво първо трябва да направи човек, когато реши, че иска да осинови дете?

Първото, което трябва да предприеме, след като вече е решил/а, че иска да осиновиш дете, е да отиде в Дирекцията за социално подпомагане, която е в твоя район спрямо постоянната ти адресна регистрация. Във всяка дирекция има Отдел за закрила на детето. Там ще бъдеш посрещнат от социален работник, който подробно ще ти обясни какви документи са необходими, за да стартира процедурата.

Следва подаване на заявление с входящ номер и датата в ДСП. При условията на пълно осиновяване лицето подава писменото заявление за получаване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи за пълно осиновяване.

Какво съдържа заявлението?
Заявлението задължително съдържа следните неща: имена, дата и място на раждане, ЕГН, кратка история на семейството на осиновяващия, информация за икономическото и социалното положение на осиновяващия, изброяване на регионалните дирекции за социално подпомагане, в чиито регистри лицето желае да бъде вписано, мотивите за осиновяването, други обстоятелства от значение за осиновяването.

Какви документи се прилагат към заявлението?

Първият документ е, че лицето не е лишавано от родителски права. Издава се от служба Гражданска Регистрация и Административно Обслужване (ГРАО) по постоянен адрес на лицето, след проверка в другите общини, в които лицето е имало постоянен адрес. Втори документ е медицинско свидетелство за физическо и психично здраве. Включително и медицинско удостоверение за липса на тежки хронични заболявания като туберкулоза, СПИН и други застрашаващи живота на осиновяващия. Трети документ е от съда и прокуратурата - свидетелство за съдимост, където изрично е записано за какво да послужи. Документ от прокуратурата, че срещу лицето няма наказателно производство от общ характер. Четвърти документ е за доходи и имотно състояние - справка за трудов доход , нотариален акт и др, Пети документ е акт за граждански брак. Когато кандидатите за осиновяване са съпрузи към удостоверението се прилага и акт за граждански брак. Към заявлението съпрузите подават за всеки един от тях горепосочените документи.
За да осиновиш дете не е задължително да си омъжена или женен. Не е необходимо дори да живееш на семейни начала с някого, но ако твоят случай е такъв, трябва да знаеш, че само един от двамата ви може да стане осиновител на детето. Необходими са и препоръки за лицето, което желае да осинови, както и за лицата съжителстващи с него. Препоръките са от роднини, приятели, съседи и т.н. Сключва се Декларация за сътрудничество с Дирекцията за социално подпомагане по образец. Декларацията е за готовност за сътрудничество с Дирекцията при наблюдаване на отглеждането на детето и спазването на неговите права и интереси. На всеки шест месеца от осиновяването е нужно да се предоставя информация за развитието на детето през първите две години от осиновяването.

Какво следва след като бъдат подадени документите за основяване? Искам да осиновя дете

От момента на подаване на заявлението тече тримесечен период на проучване. През този период се осъществяват срещи с лицата желаещи да осиновят в техния дом , провеждат се срещи с препоръчителите. Изготвя се доклад за годността на лицето да осинови дете и се дава разрешение или мотивиран отказ. Предложението се дава от социален работник, а решението е на директора на Дирекция за социално подпомагане. При издаден отказ лицето има право да го обжалва по реда на закона за административно производство.

Разкажете ни за конкретен случай, с който сте се занимавали, свързан с осиновяването на деца.
По принцип социалните работници са длъжни да спазват тайната на осиновяването и всичко станало им известно по време на проучването и след това. В този ред на мисли не мога да коментирам конкретни случаи с имена и подробности но мога да споделя, че има хора с три деца, желаещи да осиновят четвърто и хора с две деца, осиновяващи трето дете. Чести са случаите при които след осиновяване жената скоро забременява и ражда свое собствено дете. Чести са случаите, при които вторият съпруг желае да осинови детето на съпругата си от първи брак.

Какви са най-честите трудности, пред които се изправят хората в България, опитвайки се да осиновят дете?
След приключване на проучването, траещо три месеца, започва чакането да бъдат повикани чрез писмо. Всеки желаещ да осинови дете и получил разрешение за вписване в регистъра за осиновяване към РДСП има право да пожелае вписване във всички РДСПта на територията на цялата страна. РДСП (регионална дирекция за социално подпомагане) са следните: РДСП Благоевград, Бургас, Велико Търново, Варна, Видин, Враца, Габрово,Добрич, Кържали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София-обл. София -град, Стара загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.
Обикновено чакането се явява като най-сериозна трудност и най-много уморява кандидат – осиновителите.

Имат ли право кандидат-осиновителите да избират дете?

С промени в закона от 2003 година лицата, желаещи да осиновят дете, нямат право да избират дете. При изготвянето на доклада те заявяват своето желание за пол, възраст и други специфични характеристики на детето. Съветът за осиновяване в РДСП разглежда по няколко доклада на едно заседание и ако има дете, подходящо за конкретните кандидати, им съобщава с писмо. С желанието на кандидата да бъде вписан в повече РДСП та се увеличава и възможността да бъде известен по-скоро за среща с дете. Децата са в домове из цялата страна и при евентуална среща с дете отговарящо на изискванията ще е нужно да се отдели време за път. Разбира се, това е най-малкият проблем, но целта е да информираме желаещите по-обстойно.
Друг проблем е, че при срещата на семейството с детето е възможно да не възникне желание за общуване и семейството да се откаже от детето. Това не отнема правото да продължи да присъства в регистъра и да продължи да чака за ново известие. Не се прави ново проучване при отказ да се осинови конкретно дете.

Какво се случва, ако кандидат-осиновителите си харесат едно конкретно дете? Имат ли право на това?

Имат право да осиновят конкретно дете, ако докажат духовна и емоционална връзка помежду си. Има случаи, при които години наред човек се е грижил за едно дете, купувал му е дрехи, осигурявал му е лечение и всички необходими грижи. Тези случаи обаче се оказват изключителна рядкост. Иначе човек няма право да си хареса просто едно дете от дом и да поиска да го осинови, без да има връзка с него.

Проблем ли е, ако детето има братче или сестриче?

Няма проблем, ако детето има братче и сестриче. Има домове, в които живеят братчета и сестричета по 14 броя от едно семейство.

Заплаща ли се процедурата по осиновяване?

Проучването и осиновяването са безплатни! Витаят някакви грешни твърдения, че да осиновиш дете са нужни много пари. Искам да опровергая тези подли слухове и да заявя категорично, че това не е вярно. Средства са нужни единствено за изваждането на необходимия комплект документи за кандидатстването. И това са медицинските свидетелства, свидетелство за съдимост и т.н.

Консултант: Веселка Илиева


Консултант: Веселка ИлиеваВеселка Илиева е магистър по педагогика в СУ "Св. Климент Охридски", специализация социална педагогика в СУ "Св. Климент Охридски".
Работила като експерт в Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика по въпросите свързани с осиновяване, разсиновяване, приемна грижа, превенция и реинтеграция, настаняване на деца в домове и кризистни центрове. Координация с всички институции при окозавне на помощ при насилие и трафик на деца и младежи.
Към момента е лицензиран доставчик на единствената в страната социална услуга "Денонощен телефон за социална подкрепа на възрастни хора" издаден от МТСП /АСП/ под номер 2531 от 2007 година.

гр.София
телефон: 02/ 491 36 68
мобилен: 0898 52 05 16
е-mail: vesselka77@abv.bg